Dīrghajihva

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia
(Redirected from Dirghajihva)

By Jit Majumdar


  1. with a large or long tongue
  2. a son (dānava) of Kaśyapa and Danu (M. Bh.); (fem: dīrghajihvā): a rakşasī (V. Rām.).